واحد کار : ارتباطات

تلویزیون

تلویزیون چه خوشگله، برنامه ای خوب داره

نمایش کارتون و فیلم، موسیقی و سرود داره

من اونو تماشا می کنم، نگاه به دنیا می کنم

من کمی دورتر می شینم، تا خوب تماشا بکنم

وقتی که کارتون می بینم، اگه که نزدیک بشینم

چشم های من ضعیف می شه، هیچی را خوب نمی بینم