مار

مار اومد و مار اومد

صدای فش فش اومد

این مار خوش خط و خال

می لغزه روی پامچال

می خنده روی زمین

میکنه جایی کمین

می جهد روی شکار

می گیره اونو یکبار

مار اومد و مار اومد

صدای فش فش اومد