ساعت

دینگ دینگ, دنگ دنگ

دینگ دینگ, دنگ

ساعت می زنه زنگ

آفتاب دراومد پاشو

خورشید میگه بیدار شو

ساعت 8 شده پاشو

مشغول کارو بار شو