مهد

رفتیم به مهد, چه جایی بود

جاتون خالی, صفایی بود

تو حیاط, تو کلاسش

عطر گل اقاقی بود

مربی یاش, چه مهربون

دوستان خوب زیاد بود

بیا بریم مهد کودک با دوستامون

بخوونیم شعر قشنگ با دوستامون