پایتخت کشور ایران : تهران

 

مرکز استان تهران : تهران