پایتخت عراق : بغداد

 

مرکز استان اصفهان : اصفهان