میوه های پاییزی

پاییز که می شه برگ درختا می ریزه

میوه های زیاد می یاد

آی که چه بویی دارن و چه رنگ و رویی دارن

میوه های پاییزی دهنتون را آب می اندازن