پایتخت کشور سوریه : دمشق

 

مرکز استان خوزستان : اهواز